Ubytovací řád penzionu Veselý Zákon

Provozovatel

 • Petr Veselý
 • K Pustinám 2
 • Pardubice – Staročernsko 530 02
 • IČO: 62673904
 • DIČ: CZ7303093512
 • zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Trutnov
 • identifikační číslo provozovny: 1011822491

1. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

1.1. Ubytování hostů v penzionu se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na jejímž základě provozovatel Penzionu Veselý Zákon, p. Petr Veselý, (dále jen „ubytovatel“) poskytuje ubytovanému přechodně ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a objednatel (dále také jen „ubytovaný“ nebo „host“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ubytováním spojené ve lhůtě stanovené ve smlouvě nebo v tomto ubytovacím řádu (dále také jen „smlouva“).

1.2. Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí alespoň písemné potvrzení objednávky rezervace/poptávky, odeslané elektronickou formou na elektronickou adresu uvedenou hostem v poptávce/rezervaci.

1.3. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele. Stanoví-li ubytovací smlouva něco jiného než tento ubytovací řád anebo ceník ubytovatele, použije se ubytovací smlouva.

1.4. Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a k ní přiloženého ubytovacího řádu anebo ceníku ubytovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v penzionu (dále jen „pochybení“), je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li host na své pochybení ze strany penzionu upozorněn postupem dle ustanovení §2331 občanského zákoníku.

1.5. Poptávka ubytování zveřejněná na webových stránkách ubytovatele není závazná a má pouze informační charakter. K uzavření smlouvy o ubytování dochází postupem dle čl. 2 tohoto ubytovacího řádu.

2. Uzavření smlouvy, rezervace

2.1. Ubytovaný je povinen provést objednávku ubytování u ubytovatele v písemné formě, popř. provést rezervaci telefonicky a tuto následně u ubytovatele písemně potvrdit. Písemnou rezervací, resp. potvrzením telefonické rezervace, dle předchozí věty se rozumí objednávka, učiněná prostřednictvím rezervačního formuláře, emailem nebo poštou zasílanou na adresu penzionu.

2.2. Jakmile ubytovatel obdrží od hosta objednávku v písemné formě nebo písemné potvrzení rezervace, ubytovatel má právo se rozhodnout na základě vlastního uvážení a volných ubytovacích kapacit, zda objednávku přijme a potvrdí. Pakliže se ubytovatel rozhodne objednávku přijmout, vystaví objednatel ubytovanému potvrzení o přijetí objednávky, ve kterém bude nejméně uvedeno:

 • Identifikace ubytovaného,
 • Termín ubytování,
 • Cena ubytování,
 • Výše zálohy na ubytování, kterou je ubytovatel oprávněn požadovat ve výši 50 % z ceny za ubytování.

Potvrzení o přijetí objednávky odešle ubytovatel ubytovanému na adresu uvedenou hostem v objednávce dle bodu 2.1 tohoto článku. Ubytovaný je povinen zálohu uhradit ve lhůtě uvedené v potvrzení o přijetí objednávky.

2.3. K uzavření ubytovací smlouvy dochází okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky ubytovanému. Rozvazovací podmínkou účinnosti smlouvy o ubytování je neuhrazení zálohy v termínu uvedeném v potvrzení o přijetí objednávky.

3. Zrušení rezervace, odstoupení od smlouvy před nastoupením k ubytování, nedostavení se k čerpání ubytování

3.1. Host je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování přede dnem nástupu k ubytování, a to i bez udání důvodu. Host je povinen doručit ubytovateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. Ubytovatel je v takovém případě oprávněn účtovat hostu storno poplatek, jehož výše bude vypočtena z výše uhrazené zálohy, přičemž sazba storno poplatku bude stanovena takto:

Okamžik doručení odstoupení ubytovateli (v kalendářních dnech) Sazba storno poplatku (v %)
30–15 a více dní před plánovaným nástupem k ubytování 40 % z ceny ubytování
14–8 a více dní před plánovaným nástupem k ubytování 50 % z ceny ubytování
7–0 dní/den před plánovaným nástupem k ubytování 100 % z ceny ubytování

3.2. V případě, že se host nedostaví k čerpání ubytování do 24 hodin po sjednaném nástupu k ubytování, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy a současně je oprávněn účtovat hostovi storno poplatek ve výši 100 % z ceny ubytování. Toto neplatí v případě, že zákazník o pozdějším nástupu na ubytování ubytovatele s předstihem, ne však později než 1 den před plánovaným nástupem, telefonicky nebo písemně upozorní.

4. Příjezd do penzionu

4.1. Ubytovaný ohlásí svůj příjezd do penzionu pověřenému pracovníkovi, kterému je ubytovaný povinen předložit potvrzení o přijetí objednávky nebo potvrzení o uhrazení objednávky.

4.2. Ubytovaný host předloží svůj občanský průkaz, případně cestovní pas, resp. jiný doklad své totožnosti (např. povolení k pobytu), podle něhož ověří pověřený pracovník ubytovatele totožnost hosta. Správnost svých osobních údajů a dobu pobytu stvrdí host podpisem na kopii dokladu o ubytování.

4.3. Není-li sjednáno jinak, ubytování přijíždějících hostů probíhá v době od 14 do 20 hodin.

4.4. Při nástupu k ubytování host uhradí částku představující doplatek ceny za ubytování, tj. sjednanou cenu za ubytování, poníženou o uhrazenou zálohu dle čl. 2. odst. 2.2 ubytovacího řádu. Po zaplacení doplatku ceny za ubytování vystaví ubytovatel hostu daňový doklad potvrzující zaplacení ubytování.

4.5. Ubytovatel je oprávněn při nástupu hosta k ubytování požadovat na hostu složení peněžité jistoty až ve výši 2.000,- Kč za pokoj. Kauce je vratná při odjezdu, a to v plné výši, resp. výši ponížené za podmínek uvedených v čl. 7. tohoto ubytovacího řádu.

4.6. Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení.

4.7. Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele.

4.8. Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí pronájmu a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy, resp. ubytovací knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.

5. Obecná pravidla ubytování

5.1. Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory penzionu a využívat služby s tím spojené.

5.2. Při nástupu do penzionu obdrží host klíč, od pokoje i vstupu do penzionu (dále společně jen „klíče“). Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození těchto klíčů, jakož i zpřístupnění klíčů třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem příslušné smlouvy o ubytování, sjednané mezi hostem a ubytovatelem. Případnou ztrátu, zničení, poškození jakož i zpřístupnění klíčů dle předchozí věty je host povinen v plné výši uhradit.

5.3. Snídaně jsou podávány od 7:45 do 9:00

5.4. Host je mimo jiné povinen:

 • a) seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej;
 • b) host nesmí mít znečištěný oděv a obuv tak, aby poškozoval zařízení penzionu;
 • c) host nesmí být pod vlivem alkoholu nebo jiných látek, jako drog apod.;
 • d) mít platný osobní doklad;
 • e) udávat jen platné telefonní číslo;
 • f) uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku;
 • g) řádně užívat prostory určení k ubytování, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách penzionu;
 • h) zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování;
 • i) chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození;
 • j) bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách penzionu způsobil(y);
 • k) v době od 22:00 hod. do 07:00 hod. se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby nadměrným hlukem, tzn. dodržovat noční klid; v případě porušení tohoto ustanovení je ubytovaný povinen zaplatit ubytovateli pokutu ve výši 2.000,- Kč,
 • l) při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti hosta neužívají, a uzavřít okna a dveře;

5.5. Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:

 • a) provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.);
 • b) odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytován;
 • c) používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu a kancelářskou práci;
 • d) přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě;
 • e) přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování; návštěvy musí být řádně zapsány do knihy návštěv či ohlášené pracovníku penzionu; návštěvy mohou hosté přijímat jen ve společných prostorách penzionu;
 • f) umístit či vnášet do prostor penzionu zvířata. Majitel zvířete je povinen na požádání personálu ubytovatele prokázat nezávadný stav zvířete předložením platného očkovacího průkazu.

5.6. Host dále v prostorách určených k ubytování a penzionu nesmí:

 • a) nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití;
 • b) držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem;
 • c) kouřit; to neplatí v případě prostor vyhrazených ke kouření, v případě porušení tohoto ustanovení je ubytovaný povinen zaplatit ubytovateli pokutu ve výši 2.000,- Kč,
 • d) používat otevřený oheň.

6. Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného

6.1. Odpovědnost ubytovatele za škodu na odložených věcech se řídí ust. § 2945 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6.2. Odpovědnost ubytovatele za škodu na vnesených věcech se řídí ust. § 2946 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6.3. Žádost o náhradu škody způsobené na věcech ubytovaného lze oznámit pouze do 1 dne po zjištění poškození. Škoda nebude uhrazena, způsobil-li poškození věci sám host nebo osoba, která ho doprovází.

6.4. Pokud host zanechá své věci na pokoji po skončení pobytu a není ubytování uhrazeno, odstěhuje ubytovatel věci hosta z pokoje a uskladní je na bezpečném místě tak, aby zabránil jejich poškození. Po uhrazení dluhu za ubytování vydá ubytovatel uskladněné věci hostovi.

6.5. Ubytovatel neprovozuje hlídané parkoviště a neodpovídá tak za škodu způsobenou na dopravních prostředcích a věcech v nich ponechaných.

7. Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu

6.6. Host si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.

6.7. Způsobí-li host svým jednáním na majetku ubytovatele škodu, bude vzniklá škoda hrazena ze složené jistiny dle čl. 4. odst. 4.5 ubytovacího řádu. Bude-li vzniklá škoda vyšší než kauce, je host povinen tento rozdíl ubytovateli uhradit.

8. Odjezd z penzionu

8.1. Ubytovaný je povinen opustit pokoj, kde je ubytován, do 10:00 hodin.

8.2. Host předá klíče pracovníkovi ubytovatele, pokud není domluveno jinak.

9. Ochrana spotřebitele

Je-li ubytovaný spotřebitel a smlouva o ubytování je uzavírána prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, poskytuje ubytovatel tímto před uzavřením smlouvy o ubytování další následující informace:

a) Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele:

 • Petr Veselý
 • K Pustinám 2
 • Pardubice – Staročernsko 530 02
 • IČO: 62673904
 • DIČ: CZ7303093512
 • zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Trutnov
 • identifikační číslo provozovny: 62673904

b) ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu ze smlouvy o ubytování určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

Tento Ubytovací řád vstoupil v platnost a účinnost dnem 1.10.2017

V případě uzavření smlouvy o ubytování mezi objednatelem a ubytovatelem se Ubytovací řád stává nedílnou součástí smlouvy o ubytování. To znamená, že se ke smlouvě o ubytování napojují práva a povinnosti smluvních stran uvedená v Ubytovacím řádu, stávají se její součástí a jsou stejně důležité, jako sama smlouva.

Ubytovací řád je dostupný na webových stránkách ubytovatele: www.penzionzakon.cz

Penzion Veselý Zákon

Petr Veselý, majitel a provozovatel

Kontaktujte nás Penzion Veselý Zákon Poptat pokoj